Accesibilidad

Aquest web de NADEU I SALA està realitzada amb el sobre un gestor de continguts web editor que es desenvolupa tenint present les premisses d'Accessibilitat i Usabilitat complint amb el Nivell AA de conformitat de les Directrius d'Accessibilitat parell al contingut web 2.0.

Les pàgina de NADEU I SALA incorpora aquest logo indicant una declaració de conformitat per l'autor de la pàgina o el proveïdor de contingut de conformitat amb el Nivell AA del W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 , Incloent tots els criteris d'èxit de nivell A i AA definides en les Directrius. Les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 expliquen com fer el contingut web accessible per a persones amb discapacitat. La conformitat amb aquestes directrius ajudarà a fer la Web més accessible als usuaris amb discapacitats i beneficiarà a tots els usuaris.


Level Double-A conformance,
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0